Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

Kancelaria parafialna
Czynna jest codziennie po Mszy św. i w soboty od 9.00 do 10.00

Adres parafii:

ul. Wrocławska 1
55-010 Żerniki Wrocławskie

tel: 071/311-32-45Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.
O sakrament chrztu św. mają prawo prosić zasadniczo rodzice chrześcijańscy, związani sakramentem małżeństwa, wierzący i praktykujący. Posiadają wystarczające kwalifikacje, by spełnić wobec swojego dziecka przyrzeczenia chrzcielne wychowania go w wierze, co dokonuje się na podstawie osobistego przykładu. Słowem i przykładem rodzice formują dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy rodziców zastępują oraz na chrzestnych.

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:
- przekazanie podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki,
- nauczenie dziecka modlitwy,
- włączenie go w życie wspólnoty katolickiej ( Msza św. niedzielna ),
- posyłanie na naukę religii,
- doprowadzenie do pełnego udziału w eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
- wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Należy dopuszczać do chrztu dzieci zgłoszone przez rodziców ( prawnych opiekunów ), jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się , że dzieci będą wychowane w wierze, w której są ochrzczone.
Duszpasterz może odłożyć udzielenie sakramentu chrztu, gdy nie ma nadziei na to, że dziecko będzie wychowane po katolicku.

Chrzestni
Wymagania stawiane chrzestnym:
- nie może być rodzicem dziecka,
- jest katolikiem,
- ukończył 15 rok życia,
- otrzymał sakrament bierzmowania,
- prowadzi życie zgodne z wiarą,
- nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,
- regularnie przystępuje do sakramentów,
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

Uwagi:
Jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie pełnić funkcję chrzestnego, należy poprosić o zaświadczenie z jej parafii zamieszkania, iż spełnia powyższe wymagania.
W uzasadnionych przypadkach proboszcz może dopuścić do funkcji chrzestnego(ej) osobę młodszą, która przyjęła bierzmowanie.
Ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
Kapłan lub alumn seminarium zasadniczo nie powinien pełnić funkcji chrzestnego
Te same uwagi dotyczą świadków bierzmowania.
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl